معاونت شهرسازی و معماری


ابراهیم معنوی

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری-        بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

-        نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری

-        رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری

-        بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرح های اجرایی و تفصیلی

-        نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب و قوانین مربوطه

-        تهیه طرح های راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر و هسته های جمعیتی اطراف شهر

-        برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی

-        برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور زیباسازی شهر و نوسازی بافت های فرسوده با اولویت معماری سنتی و بومی

-        انجام تشریفات قانونی به منظورثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

-        برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیون های ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضای کمیسیون جهت شرکت در جلسات

-        ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به افراد ذیربط