معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل

محمد علی سبزعلی پور

 معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل


-        بررسی و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرحها و پروژه های عمرانی و اولویت بندی آنها

-        تعیین خط مشی و برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای عمرانی و حمل و نقل و ترافیک  شهری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

-        نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا طرح های عمرانی

-        مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات کمیسیون های مذکور

-        نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت

-        کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه زمین به پیمانکار