نشت هم اندیشی مسئولین و کارشناسان حقوقی شهرداری های مازندران در آمل

1398/04/22

نشست هم اندیشی مسئولین و کارشناسان حقوقی شهرداری های مازندران با هدف رسیدن به زبان مشترک و وحدت رویه در موضوعات حقوقی شهرداری ها و هماهنگی بیشتر آموزش و بازآموزی و پاسخ به استعلامات دستگاه ها در ستاد مدیریت بحران شهرداری آمل برگزار شد .