پیشرفت فیزیکی پروژه میدان هزارسنگر - 1401/10/27

1401/10/28