گزارش تصویری از پروژه اصلاح هندسی میدان هزارسنگر

1401/10/27