سالن جدید تولید گل های فصلی در سازمان فضای سبزشهرداری آمل راه اندازی شد.

1401/04/22

رییس سازمان سیما منظر وفضای سبزشهرداری آمل با بیان اینکه، سالن جدید پس از تجهیز و بهسازی کامل با زیربنای ۵۰۰ متر مربع به تولید گل های زینتی وآپارتمانی و همچنین انواع گل های فصلی مورد نیاز این سازمان برای استفاده در فضای سبزشهری مورد استفاده وبهره برداری دوباره قرارگرفت.

محمدعلی رحیمی افزود: راه اندازی سالن دوم تولید گل های فصلی شامل زینتی وآپارتمانی درمجموعه این گلخانه،باعث صرفه جویی در تهیه گل های فصلی و هزینه های شهرداری آمل شده است.