احمد امیرسلیمانی - شهردار فعلی

  7
  سال 1389 تا 1396

حسین علیزاده

  3 سال
  سال 1387 الی 1389

حبیب ا... رمضان زاده

  1 سال
  سال 1386 الی 1387

پرویز ناجی

  4 سال
  سالی 1382 الی 1386

محمد هاشم پور

  5 سال
  سال 1377 الی 1382

رحمان انصاری

  1 سال
  سال 1376 الی 1377

موسی خلیلی

  1 سال
  سال 1375 الی 1376

سقا صالحی

  1 سال
  سال 1374 الی 1375

حمیدرضا حیدریان

  2 سال
  سال 1372 الی 1374

حسین صادقلو

  4 سال
  سال 1369 الی 1372

غلامرضا نجفی

  4 سال
  سال 1365 الی 1369

رحمان انصاری

  4 سال
  سال 1362 الی 1365

فریدون رستم میری

  1 سال
  سال 1361 الی 1362

عبدالحسین موسوی

  1 سال
  سال 1360 الی 1361

علی اکبر شاکری

  1 سال
  سال 1359 الی 1360

قربانعلی نیک پور

  1 سال
  سال 1358 الی 1359

مهدی نظرپور

  1 سال
  سال 1357 الی 1358

موسی سبطی

  1 سال
  سال 1356 الی 1357

منصور طلوعی

  1 سال
  سال 1355 الی 1356

فرج ا... اویسی

  2 سال
  سال 1353 الی 1355

یوسف معینیان

  2 سال
  سال 1351 الی 1353

رضا ایزدی

  2 سال
  سال 1349 الی 1351

قاسم مشیر

  1 سال
  سال 1348 الی 1349

یحیی امیرصالحی

  1 سال
  سال 1347 الی 1348

یوسف پیرزاد

  1 سال
  سال 1346 الی 1347

سرهنگ شبستری

  1 سال
  سال 1345 الی 1346

حسام الدین هاشمیان

  2 سال
  سال 1343 الی 1345

حبیب ا... شاکر

  3 سال
  سال 1340 الی 1343

مرتضی ابوقداره

  1 سال
  سال 1339 الی 1340

منوچهر سعیدی

  1 سال
  سال 1338 الی 1339

لطف ا... فخرایی

  2 سال
  سال 1336 الی 1338

عبدالجواد وزیری

  3 سال
  سال 1333 الی 1336

سید علی پیشداد

  8 سال
  سال 1325 الی 1333

حسین منصور

  -
  سال 1325 الی 1325

سلیمان انتظام

  12 سال
  سال 1313 الی 1325

نصرا... لیتکوهی

  3 سال
  سال 1310 الی 1313

سید محمد حکیمی نیاکی - اولین شهردار آمل

  8 سال
  سال 1302 الی 1310

احمد امیرسلیمانی - شهردار فعلی

  7
  سال 1389 تا 1396