پروژه حمل زباله از ایستگاه میانی به دپو منطقه عمارت

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/11/16
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/12/13
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/12/14


  آگهی مناقصه های عمومی
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل
منابع تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری
1- موضوع مناقصه ها
 پروژه حمل زباله از ایستگاه میانی به دپو منطقه عمارت  -  مبلغ برآورد:  982/ 180/ 199/ 55 ریال - مبلغ تضمین شرکت درمناقصه  000 / 000/ 160 / 2ریال -  تاریخ مهلت بارگذاری پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارسال  به شهرداری آمل: ساعت 19 عصر روز شنیه مورخ 1312/ 1401 - تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14.30  روز یک شنبه  مورخ 14/ 12/ 1401.

2- نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0115786246005بنام شهرداری آمل 3- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است. 4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز - سامانه تدارکات الکترونیک دولت 5- برای اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد. - نمابر 44259497-011