تداوم خدمت / گزارش به شهروندان

1399/11/08✅ تداوم خدمت / گزارش به شهروندان 


🔸 هرس درختان 

🔸 کاشت ترون 

🔸 وجین فضای سبز کنار پیاده رو

🔸 جابجایی درختان به منظور اصلاح فاصله کاشت

🔸 کاشت نهال 

🔸 کاشت بوته یاس هلندی 

🔸بازسازی رفیوژ و سنگ فرش پیاده رو