آگهی مناقصه عمومی/ پروژه حفر چاه،احداث سپتیک و کانال ارتباطی سطح شهر آمل

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1399/03/10
  • auction.senddate : 1399/03/20
  • auction.receivedate : 1399/03/20

  
                                                   آگهی مناقصه عمومی                               نوبت اول

 

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه: پروژه حفر چاه،احداث سپتیک و کانال ارتباطی سطح شهر آمل - برآورد اولیه 14/964/423/000ریال برمبنای فهرست بهاء ابنیه سال99-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 750/0000/000ریال.

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل- دارابودن حداقل رتبه 5برای شرکت ها بارعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های  ابنیه و آب الزامی است.

ضمنا" به پروژه فوق تعدیل تعلق نمی گیرد.

سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز-محل اداره قراردادهای شهرداری آمل.

تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل  20/ 3/1399

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  30/13 مورخ  21/3/1399

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011

                                                                                           شهردار آمل : سید حمید هاشمی