آگهی مناقصه عمومی /پروژه موزاییک کاری پیاده روهای سطح شهر آمل

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1399/03/10
  • auction.senddate : 1399/03/20
  • auction.receivedate : 1399/03/21


                                                       آگهی مناقصه عمومی                               نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه: پروژه موزاییک کاری پیاده روهای سطح شهر آمل - برآورد اولیه 27/175/800/000ریال برمبنای فهرست بهاء ابنیه سال99-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 1/360/000/000ریال.

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل- دارابودن حداقل رتبه 5برای شرکت ها بارعایت سقف ارجاع کار در رسته ابنیه الزامی است.

ضمنا" به پروژه فوق تعدیل تعلق نمیگیرد.

سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز-محل اداره قراردادهای شهرداری آمل.

تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل  1399/03/20

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  13/30 مورخ  1399/03/21

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011

                                                                                                                                                                  شهردار آمل : سید حمید هاشمی