آگهی مناقصه عمومی((دو مرحله ای)) /طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی از خط پردازش 250تنی پسماندهای عادی شهرستان آمل

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1399/03/10
  • auction.senddate : 1399/03/29
  • auction.receivedate : 1399/03/29

                                       آگهی مناقصه عمومی((دو مرحله ای))                       نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تأمین اعتبار: منابع دولتی( از محل اسناد خزانه اسلامی با سررسید سال 1400)

موضوع مناقصه: طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی از خط پردازش 250تنی پسماندهای عادی شهرستان آملاعتبار پروژه به مبلغ 70/000/000/000ریال -مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 3/500/000/000ریال.

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب شبای(تمرکز وجوه سپرده) IR430100004053011407550867 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز-محل اداره قراردادهای شهرداری آمل.

تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل: 29 /3 /1399

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  30/13 مورخ  31/3 /1399

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.org.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011

                                                                                               شهردارآمل : سید حمید هاشمی