کسبه های بازارروز چهار راه فجر به خیابان پاسداران منتقل شدند

1401/03/01

به گزارش روابط عمومی شهرداری آمل، با توجه به ایجاد بار ترافیکی میدان فجر و همچنین تاکیدات اعضای محترم شورای شهر   در جهت ارائه خدمات رسانی مطلوب و بهینه به شهروندان و رعایت نکات بهداشتی و محیط زیستی، احداث بازارروز پاسداران در دستور کار شهرداری قرارگرفته است..

با توجه به لزوم جابجایی بازارروز چهار راه فجر، زمین روبروی بازارروز جدید پاسداران جهت اسکان و حضور کسبه ها مناسب سازی شد. 52 غرفه احداث و تجهیزات مورد نیاز بازارروز اعم از آب وبرق آن تهیه گردید و غرفه ها و کسبه های بازارروز چهار راه فجر تا آماده سازی نهایی موقتاً به بازارروز پاسداران واقع در خیابان پاسداران منتقل شدند.