پوشش بیمه درمان تکمیلی پرسنل شهرداری آمل و سازمانهای وابسته برای مدت یکسال

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1394/10/09
  • مهلت ارسال اسناد : 1394/10/29
  • مهلت دریافت اسناد : 1394/10/29

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا0106956651006 بنام شهرداری آمل . حداقل صلاحیت و رتبه شرکت کننده : شرکتهای دارای صلاحیت ، شعبات بیمه و نمایندگیهای دارای مجوز با سابقه حداقل 5 سال در امور بیمه .

شرح مناقصه
آگهی مناقصه عمومی – (یک مرحله ای) نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : پوشش بیمه درمان تکمیلی پرسنل شهرداری آمل و سازمانهای وابسته برای مدت یکسال – برآورد اولیه 9/108/000/000 ریال – مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 455/400/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا0106956651006 بنام شهرداری آمل .
حداقل صلاحیت و رتبه شرکت کننده : شرکتهای دارای صلاحیت ، شعبات بیمه و نمایندگیهای دارای مجوز با سابقه حداقل 5 سال در امور بیمه . 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل .
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1394/10/29
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/10/30
شهردار آمل:  احمد امیرسلیمانی