پل پیروزی، درقالب آب نما ساخته شد / برا ی عبور سیلابهای بزرگ تر اصلاح می شود

1398/03/04


مشاور مطالعات مهندسی رود خانه هراز گفت: پل پیروزی، به صورت آب نما و برای عبور دبی پایه و سیلاب های بسیارکوچک ساخته شد؛ تا در مواقع طغیان رودخانه کبیر هراز بتواند سیلاب را از روی پل عبور دهد و مانع آن نشود .

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، مهندس محمدرضا بهروزنیا در جلسه بحران سیلاب و مخاطرات ناشی از آن در شهرداری آمل افزود: این پل چندین سال قبل با هدف کاهش بار ترافیکی به صورتی ساخته شد تا بتواند دبی پایه و سیلاب های بسیارکوچک  را عبور دهد. اینکه در مواقع طغیان رودخانه، آب از روی آن می گذرد ضعف این پل نیست این پل با همین کاربری طراحی و احداث شد.

مدیرشرکت مهندسین مشاورآب انرژی (مشاورمطالعات مهندسی رود خانه هراز) ادامه داد: فضای مجازی بدون اطلاع از این موضوع، عبور سیلاب از روی پل پیروزی را بحران می داند. بحران پل پیروزی بحران واقعی نیست بحران ساختگی فضای مجازی است.  در واقع پل پیروزی با ارتفاع کم ساخته شد تا بتواند جریان پایه و سیلابهای کوچک رودخانه هراز را عبور دهد و به ظواهر و تاسیسات اطراف آسیب نزند.

وی با اشاره به اینکه پایین بردن بستر رودخانه در زیر این پل راهکار مناسبی برای جلوگیری از آبگرفتگی پل نیست اضافه کرد: کاهش بستر رودخانه هراز در این محل با توجه به وجود سرریز بند انحرافی "آهی رود" اثری موقت و غیر موثر خواهد داشت.

مشاور مطالعات مهندسی  رودخانه هراز تصریح کرد: رودخانه کبیر هراز زنده است بنابراین احداث پل یا هرگونه تغییر در مسیر رودخانه هراز بایستی با مطالعات همه جانبه مهندسی رودخانه صورت بگیرد تا در آینده عواقب نداشته باشد.

مهندس بهروزنیا تصریح کرد: با نظر مساعد شورا و سرپرست شهرداری آمل در نظر است در مطالعات تکمیلی، ضمن رفع دیگر نقاط تهدیدکننده مسیر رودخانه هرازشهری (محدوده شهر آمل ) نسبت به افزایش ارتفاع این پل و حذف پایه های عدیده ی آن اقدام شود تا سیلابهای بزرگتر از زیر آن عبور نماید.