پروژه همسان سازی تابلو های معرف کاربری سردرب مغازه های روبروی پلیس راه قدیم

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/08/11
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/09/03
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/09/05