پروژه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری انتهای خیابان مصلی تا ابتدای میدان 17شهریور( کوچه شهیدقندی)، ضلع شمالی خیابان 17شهریورآمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/03/02
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/03/27
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/03/27

ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل.

آگهی مناقصه عمومی
 نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل
منابع تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه: پروژه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری انتهای خیابان مصلی تا ابتدای میدان 17شهریور( کوچه شهیدقندی)، ضلع شمالی خیابان 17شهریورآمل
- برآورد اولیه 13/915/400/000ریال
-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 696/000/000 ریال.
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز
-محل امورقراردادهای شهرداری آمل.
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل: 1397/3/27
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14مورخ: 1397/3/28
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر 44259497-011
تلفن:44229007-011
                                                                                                      شهردارآمل : احمد امیرسلیمانی