پروژه نگهداری فضای سبز منطقه 2 شهری

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/11/12
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/12/07
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/12/08