پروژه نگهداری فضای سبز مناطق دوگانه شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/11/09
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/12/07
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/12/08