پروژه سرمایه گذاری ساخت و تجهیز بازار پاسداران

  • منبع : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت فراخوان : 1401/07/26
  • از تاریخ : 1401/08/03
  • تا تاریخ : 1401/08/08
  • تمدید تا تاریخ : 1401/08/17