پروژه ساختمان تطهیر (غسالخانه) بهشت امام زاده عبدالله (ع) فاز2

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1395/04/20
  • مهلت ارسال اسناد : 1395/05/12
  • مهلت دریافت اسناد : 1395/05/12

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته ابنیه الزامی است . ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمیگیرد .

آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول
 
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
 
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
 
موضوع مناقصه : پروژه ساختمان تطهیر (غسالخانه) بهشت امام زاده عبدالله (ع) فاز2 - برآورد اولیه  5/991/785/000 ریال بر مبنای فهرست بهاء ابنیه تاسیسات برق و مکانیک سال 95- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 299/600/000 ریال
 
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل -  دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته ابنیه الزامی است .
ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمیگیرد .
 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
 
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1395/5/12
 
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1395/5/13