پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله ناحیه یک شهری

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/11/16
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/12/14
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/12/15

  آگهی تجدید مناقصه عمومی
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل
منابع تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری
1- موضوع تجدید مناقصه : پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله ناحیه یک شهری - 2- مبلغ برآورد:  126/ 688/ 037/ 482ریال - 3- مبلغ تضمین شرکت در تجدید مناقصه : مبلغ 000 / 000/ 102/ 24 ریال - 4- نوع تضمین شرکت در تجدید مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0115786246005بنام شهرداری آمل - 5- مهلت و محل دریافت اسناد تجدید مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز و سامانه تدارکات الکترونیک دولت - 6 - تاریخ مهلت بارگذاری پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارسال  به شهرداری آمل: ساعت 19عصر روز یکشنیه مورخ 1412/ 1401 - 7 - تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14.30  روز دوشنبه  مورخ 15 / 12 / 1401- 8 - سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد تجدید مناقصه درج گردیده است.  - 9 - برای اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر 44259497-011 - تلفن:44229001-011