پروژه خرید وحمل مخلوط کوهی جهت استفاده در سطح شهرآمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/02/13
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/03/02
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/03/01

ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل.

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل
منابع تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه: پروژه خرید وحمل مخلوط کوهی جهت استفاده در سطح شهرآمل ( به فاصله 40کیلومتر )
- برآورد اولیه 25/939/000/000ریال
-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 1/296/000/000 ریال.
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل.
دارابودن حداقل رتبه 5برای شرکت ها بارعایت سقف ارجاع کار در رسته راه و باند الزامی است.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز
-محل امورقراردادهای شهرداری آمل.
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل: 1397/3/1
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14مورخ: 1397/3/2
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر 44259497-011
تلفن:44229007-011
                                                                                                      شهردارآمل : احمد امیرسلیمانی