پروژه خرید مخلوط کوهی، پشت سرندی و ماسه شسته و شکسته و بتنی

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/10/24
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/11/14
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/11/15
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود