پروژه حفر چاه ، احداث سپتیک و کانال ارتباطی شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/07/10
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/08/12
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/08/14
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود