پروژه جابجایی تیر برق های سطح شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1394/11/27
  • مهلت ارسال اسناد : 1394/12/10
  • مهلت دریافت اسناد : 1394/12/10

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا0106956651006 بنام شهرداری آمل دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته تاسیسات برقی الزامی است

آگهی مناقصه عمومی –  نوبت دوم
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : پروژه جابجایی تیر برق های سطح شهر آمل – برآورد اولیه 2/904/254/000 ریال  بر مبنای فهرست بهاء تاسیسات برقی سال 94 – مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 145/300/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا0106956651006 بنام شهرداری آمل .
دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته تاسیسات برقی الزامی است .
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل .
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1394/12/10
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/12/11
شهردار آمل :  احمد امیرسلیمانی