پروژه جابجایی تیر برق های سطح شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/05/12
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/06/01
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/06/01

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته ابنیه الزامی است .

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه : پروژه جابجایی تیر برق های سطح شهر آمل - برآورد اولیه  1/376/173/000 ریال بر مبنای فهرست بهاء ابنیه و تاسیسات برقی سال 93 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 68/800/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته ابنیه الزامی است .

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی مرحله دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1393/6/1

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1393/6/2

                                                                                                                                                            احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل