پروژه تکمیل پارک مینیاتوری حاشیه رودخانه هراز شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/08/27
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/09/25
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/09/25

 

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه  :  - پروژه تکمیل پارک مینیاتوری حاشیه رودخانه هراز شهر آمل مبلغ برآورد 681/418/575/36 ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/771/828/1 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و با وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل

سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز- سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

تاریخ مهلت بارگزاری پیشنهاد و اسناد مناقصه  در  سامانه تدرکات الکترونیک دولت و ارسال به شهرداری آمل 25/09/1400

زمان و تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت  14.30  مورخ 27/09/1400

برای اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011