پروژه تکمیل ساختمان شهرداری منطقه یک

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/02/04
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/02/26
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/02/25

ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل- دارابودن حداقل رتبه 5برای شرکت ها بارعایت سقف ارجاع کار دررسته ابنیه الزامی است.

   آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل
منابع تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه: پروژه تکمیل ساختمان شهرداری منطقه یک-برآورد اولیه 6/007/000/000ریال برمبنای فهرست بهاء ابنیه،تأسیسات مکانیکی و برق سال97-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 300/000/000شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل- دارابودن حداقل رتبه 5برای شرکت ها بارعایت سقف ارجاع کار دررسته ابنیه الزامی است.
ضمنا" به پروژه فوق تعدیل تعلق نمیگیرد.
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز-محل امورقراردادهای شهرداری آمل.
تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل1397/2/25
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14 مورخ1397/2/26
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر 44259497-011
تلفن:44229007-011
                                                                                                      شهردارآمل : احمد امیرسلیمانی