پروژه تهیه و حمل 14.000 تن مخلوط کوهی-4.500 تن ماسه شکسته

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/08/15
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/09/09
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/08/09

  آگهی مناقصه عمومی

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه: پروژه تهیه و حمل  الف-  14.000 تن مخلوط کوهی با  برآورد اولیه  11.900.000.000 ریال  ب-  4.500 تن ماسه شکسته با برآورداولیه 7.425.000.000 جمعاً با مبلغ برآوردی 19.325.000.000 ریال - مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 1.932.500.000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل-

سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.                        

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز- سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل : ساعت 9 صبح مورخه  1400.09.09 

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14.30  مورخ 1400.09.09

برای اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011