پروژه برق رسانی خط پردازش تفکیک زباله

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/05/26
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/06/19
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/06/20