پروژه برداشت آسفالت با استفاده از آسفالت تراش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر آمل/ برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد به پایگاه ملی مناقصات و سامانه تدارکات الکترونیک دولت رجوع گردد.

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/06/27
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/07/24
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/07/27
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود