پروژه برداشت آسفالت با استفاده از آسفالت تراش و اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/02/04
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/02/25
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/02/24

ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل- دارابودن حداقل رتبه 5برای شرکت ها بارعایت سقف ارجاع کار دررسته راه و باندالزامی است.

   آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل
منابع تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه:  پروژه برداشت آسفالت با استفاده از آسفالت تراش و اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر آمل-برآورد اولیه 14/902/026/000 ریال برمبنای فهرست بهاء راه و باندسال97-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 745/000/000ریال.
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل- دارابودن حداقل رتبه 5برای شرکت ها بارعایت سقف ارجاع کار دررسته راه و باندالزامی است.
ضمنا" به پروژه فوق تعدیل تعلق نمیگیرد.
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز-محل امورقراردادهای شهرداری آمل.
تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل1397/2/24
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14 مورخ1397/2/25
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر 44259497-011
تلفن:44229007-011
                                                                                                      شهردارآمل : احمد امیرسلیمانی