پروژه احداث پارک واقع در کوچه یگانه

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1394/12/05
  • مهلت ارسال اسناد : 1394/12/25
  • مهلت دریافت اسناد : 1394/12/25

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا0106956651006 بنام شهرداری آمل . دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه و باند الزامی است .ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمی گیرد .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  –  نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : پروژه احداث پارک واقع در کوچه یگانه – برآورد اولیه 2/050/307/000 ریال  بر مبنای فهرست بهاء ابنیه سال 94 – مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 102/515/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا0106956651006 بنام شهرداری آمل .
دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه و باند الزامی است .ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمی گیرد .
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل .
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1394/12/25
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/12/26
شهردار آمل :  احمد امیرسلیمانی