پروژه احداث فاز دوم قطعه کرونا با استفاده از قبور پیش ساخته

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/08/27
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/09/27
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/09/27

  آگهی مناقصه عمومی 

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه  :  - پروژه احداث فاز دوم قطعه کرونا با استفاده از قبور پیش ساخته مبلغ برآورد 000/000/704/8 ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/200/435 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و با وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل

سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز- سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

تاریخ مهلت بارگزاری پیشنهاد و اسناد مناقصه  در  سامانه تدرکات الکترونیک دولت و ارسال به شهرداری آمل 27/09/1400

زمان و تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت  14.30  مورخ 29/09/1400

برای اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011