پروژه احداث غسالخانه بهشت امام زاده عبدا... (ع)

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/03/18
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/03/29
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/03/29

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته ابنیه الزامی است .

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه : پروژه احداث غسالخانه بهشت امام زاده عبدا... (ع) - برآورد اولیه  5/695/328/000 ریال بر مبنای فهرست بهاء ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی سال 92 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 285/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته ابنیه الزامی است .

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی مرحله دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1393/3/29

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1393/3/31

                                                                                                                                  احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل