پروژه احداث غسالخانه بهشت امام زاده عبدا... (ع)

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/02/29
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/03/10
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/03/11

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل – دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته ابنیه الزامی است .

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار :‌ اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه : پروژه احداث غسالخانه بهشت امام زاده عبدا... (ع) – برآورد اولیه 000/328/695/5 ریال بر مبنای فهرست بهاء ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی سال 92 - مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه 000/000/285 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل – دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته ابنیه الزامی است .

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز – محل امور قراردادهای شهرداری

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل 11/3/1393

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ‌ساعت 10 صبح مورخ 12/3/1393

                                                                                                                       احمد امیرسلیمانی – شهردار آمل