پروژه اجرا و نصب سایه روشن دیوار اداره اطلاعات آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1395/11/05
  • مهلت ارسال اسناد : 1395/12/01
  • مهلت دریافت اسناد : 1395/12/01

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل - دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه الزامی است .

آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول
 
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
 
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
 
موضوع مناقصه :پروژه اجرا و نصب سایه روشن دیوار اداره اطلاعات آمل - برآورد اولیه  2/499/928/000 ریال بر مبنای فهرست بهاء ابنیه سال 95- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 125/000/000 ریال
 
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل - دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه الزامی است .
ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمیگیرد.
 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
 
 
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1395/12/1
 
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 14 مورخ 1395/12/2