پروژه اجرای 200کیلومتر خط کشی معابر سطح شهرآمل( رنگ آمیزی ترافیکی )

  • مناقصه گذار : امور قراردادهای شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/05/04
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/05/23
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/05/23

ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل. -دارابودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته راه وباند الزامی است.

آگهی تجدید مناقصه   نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل
منابع تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه: پروژه اجرای 200کیلومتر خط کشی معابر سطح شهرآمل( رنگ آمیزی ترافیکی ) 
- برآورد اولیه 164/000/000ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل.
-دارابودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته راه وباند الزامی است.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز
-ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمیگیرد.
-سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت4 روز 
-محل امورقراردادهای شهرداری آمل.
تاریخ مهلت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری آمل:  1397/5/23
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14مورخ: 1397/5/28
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر 44259497-011
تلفن:44229007-011
                                                                                                      شهردارآمل : احمد امیرسلیمانی