پروژه اجرای عملیات قیرپاشی وتهیه، حمل وپخش آسفالت خیابانهای اصلی وفرعی سطح شهرآمل توسط اکیپ دستی

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/06/05
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/06/31
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/06/31

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل دارابودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته راه وباند الزامی است. ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمیگیرد.

آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : پروژه اجرای عملیات قیرپاشی وتهیه، حمل وپخش آسفالت خیابانهای اصلی وفرعی سطح شهرآمل توسط اکیپ دستی
برآورد اولیه 15/500/00/000 ریال
– مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 775/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل
دارابودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته راه وباند الزامی است.
ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمیگیرد.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5 روز
محل امور قراردادهای شهرداری آمل
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1397/6/31
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1397/7/1
 
                                                                                                                   احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل