پروژه اجرای شصت حلقه چاه ، شصت سپتیک و چهارصد متر کانال ارتباطی

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/07/30
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/08/10
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/08/10

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه و باند و آب الزامی است .

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) - نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : پروژه اجرای شصت حلقه چاه ، شصت سپتیک و چهارصد متر کانال ارتباطی - برآورد اولیه 4/627/848/000 ریال بر مبنای فهرست بهاء ابنیه سال 93 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 232/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه و باند و آب الزامی است .
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل :   1393/8/10
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1393/8/11
                                                                                                                                                      احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل