پروژه اجرای سقف سنتی بازار نو راسته شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/10/14
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/11/11
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/11/12
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود