پروژه اجرای سقف سنتی بازار نمد مالان آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/04/16
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/05/05
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/05/06
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود