پروژه اجرای زیرسازی و سنگفرش پیاده روهای خیابان شیخ فضل اله نوری ، فاز2

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1394/06/04
  • مهلت ارسال اسناد : 1394/06/17
  • مهلت دریافت اسناد : 1394/06/17

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارار بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه و باند الزامی است .

شماره مناقصه :  -

 تاریخ ثبت در سایت :  1394/6/4

 مهلت دریافت اسناد :  1394/6/17

 مهلت ارسال اسناد :  1394/6/17

 محل دریافت اسناد :  امور قراردادهای شهرداری آمل

 محل ارسال اسناد :  امور قراردادهای شهرداری آمل

 مدارک مورد نیاز :  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارار بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه و باند الزامی است .

 مزایده گذار :  شهرداری آمل

شرح مناقصه

پروژه اجرای زیرسازی و سنگفرش پیاده روهای خیابان شیخ فضل اله نوری ، فاز2
 شماره مناقصه :  -
 تاریخ ثبت در سایت :  1394/6/4
 مهلت دریافت اسناد :  1394/6/17
 مهلت ارسال اسناد :  1394/6/17
 محل دریافت اسناد :  امور قراردادهای شهرداری آمل
 محل ارسال اسناد :  امور قراردادهای شهرداری آمل
 مدارک مورد نیاز :  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارار بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه و باند الزامی است .
 مزایده گذار :  شهرداری آمل
شرح مناقصه
آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) -  نوبت دوم
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : پروژه اجرای زیرسازی و سنگفرش پیاده روهای خیابان شیخ فضل اله نوری ، فاز2- برآورد اولیه  4/312/956/000 ریال بر مبنای فهرست بهاء ابنیه سال 94 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 215/650/000 ریال.
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا
0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارار بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی
از رسته های ابنیه ، راه و باند الزامی است .
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای
شهرداری آمل
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1394/6/17
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/6/18
                                                                                                                                  احمد امیرسلیمانی - شهردارآمل