پروژه اجرای رفیوژ وسط خیابان طالقانی

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/10/08
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/11/06
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/11/07
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود