پروژه اجرای حفر 40 حلقه چاه و 40 عدد سپتیک سطح شهر

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1394/07/11
  • مهلت ارسال اسناد : 1394/08/05
  • مهلت دریافت اسناد : 1394/08/05

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارار بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه و آب الزامی است .

شرح مناقصه
آگهی مناقصه عمومی -  نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : پروژه اجرای حفر 40 حلقه چاه و 40 عدد سپتیک سطح شهر -  برآورد اولیه  3/840/420/000 ریال بر مبنای فهرست بهاء ابنیه سال 94 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 192/000/000 ریال.
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا
0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارار بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی
از رسته های ابنیه ، راه و باند الزامی است .
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4 روز - محل امور قراردادهای
شهرداری آمل
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1394/8/5
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/8/6
                                             
  احمد امیرسلیمانی –  شهردار آمل