پروژه اجرای حفر چاه ، سپتیک و کانال ارتباطی سطح شهر

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1394/02/27
  • مهلت ارسال اسناد : 1394/03/23
  • مهلت دریافت اسناد : 1394/03/21

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارار بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه و باند و آب الزامی است .

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) - نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه : پروژه اجرای حفر چاه ، سپتیک و کانال ارتباطی سطح شهر - برآورد اولیه  3/023/807/000 ریال بر مبنای فهرست بهاء ابنله سال 94 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 152/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارار بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه و باند و آب الزامی است .

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1394/3/21

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/3/23

                                                                                                                                                                               احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل