پروژه اجرای حفر چاه سطح شهر

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1394/05/08
  • مهلت ارسال اسناد : 1394/05/31
  • مهلت دریافت اسناد : 1394/05/31

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارار بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه و باند و آب الزامی است .

پروژه اجرای حفر چاه سطح شهر
 شماره مناقصه : -
 تاریخ ثبت در سایت :  1394/5/8
 مهلت دریافت اسناد :  1394/5/31
 مهلت ارسال اسناد :  1394/5/31
 محل دریافت اسناد :  امور قراردادهای شهرداری آمل
 محل ارسال اسناد :  امور قراردادهای شهرداری آمل
 مدارک مورد نیاز :  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارار بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه و باند و آب الزامی است .
 مزایده گذار :  شهرداری آمل
شرح مناقصه
آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) -  نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه : پروژه اجرای حفر چاه  سطح شهر - برآورد اولیه  3/334/846/000 ریال بر مبنای فهرست بهاء ابنیه سال 94 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 166/800/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل - دارار بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه و باند و آب الزامی است .

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1394/5/31

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/6/1

                                                                                                                                                                      احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل