پروژه اجرای حفر سی حلقه چاه ، سی عدد سپتیک و 300 متر کانال ارتباطی سپتیک و چاه

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1395/02/14
  • مهلت ارسال اسناد : 1395/02/27
  • مهلت دریافت اسناد : 1395/02/27

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه ، راه و آب الزامی است .

آگهی مناقصه عمومی - نوبت دوم
 
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
 
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
 
موضوع مناقصه : پروژه اجرای حفر سی حلقه چاه ، سی عدد سپتیک و 300 متر کانال ارتباطی سپتیک به چاه  - برآورد اولیه  4/885/586/000 ریال بر مبنای فهرست بهاء ابنیه سال 95- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 244/280/000 ریال
 
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل
 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
 
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1395/2/27
 
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1395/2/28