واگذاری مجموعه کشتارگاه شهرداری آمل ، به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت بصورت اجاره بها برای مدت دو سال

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1395/05/07
  • auction.senddate : 1395/05/25
  • auction.receivedate : 1395/05/13

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل

آگهی مزایده عمومی – نوبت دوم
شهرداری آمل به استناد بند هفتم مصوبه شماره 15/1650 مورخ 8/3/95 شورای اسلامی شهر ، در نظر دارد مجموعه کشتارگاه شهرداری واقع در بلوار جانبازان را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت به شرح ذیل بصورت اجاره بها از طریق آگهی مزایده عمومی ( بصورت کتبی ) برای مدت دو سال واگذار نماید .
1- قیمت پایه کارشناسی اجاره به ازاء هر ماه 50/000/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مزایده 63/000/000 ریال .
2- نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل .
3- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل .
4- تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده یه شهرداری آمل 1395/5/24 
5- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1395/5/25 
6- شهرداری آمل به استناد بند 5 ماده آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
7- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد . ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی 
شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
6- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است .
  شهردار آمل : احمد امیرسلیمانی